PATVIRTINTA:
UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro“ direktorės
2023 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. JG/20231005/1

UAB “JONO GIRSKIO STUBURO LIGŲ GYDYMO CENTRO“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. UAB JONO GIRSKIO STUBURO LIGŲ GYDYMO CENTRAS (toliau – Įstaiga), įstaigos kodas 123177562, yra antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, veikianti adresu: Vytauto g.8, Vilnius, LT-08118, el. paštas: info@stuburas.lt, tel. nr .: 85 272 2443, interneto svetainės adresas: www.stuburas.lt

1.2.      Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.3.      Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.

1.4.      Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose.

1.5.      Įstaiga teikia būtinąsias (nemokamas) ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (mokamas). Nemokamų (kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis paslaugų įstaiga neteikia.

1.6.      Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo šių Taisyklių turi būti pažymėtas paciento medicininėje dokumentacijoje.

1.7.      Šių taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai, jų atstovai, lankytojai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.

1.8.      Pacientų saugos užtikrinimas yra viena svarbiausių Įstaigos atsakomybių pacientams.

1.9.      Įstaigos darbuotojai, aptarnaudami pacientus, vadovaujasi Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso bei kitų nacionalinių ir tarptautinių elgesio kodeksų bei Įstaigos Pacientų aptarnavimo standarto nuostatomis.

1.10.    Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame portale www.stuburas.lt ir yra prieinamos susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui Įstaigos patalpose.

1.12.    Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.12.1. Lankytojas –  bet kuris asmuo, nesantis darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu, esantis Įstaigos patalpose.

1.12.2. Pacientas – asmuo, Įstaigos klientas, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis (toliau – Pacientas);

1.12.3. Paciento atstovas – Paciento atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis Pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos Įstaigos pareigos Pacientui vykdomos asmeniui, kurį Pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos Paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos Paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako.

1.12.4. nuotolinė paslauga (toliau – NSP)  – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai naudojant nuotolinio ryšio priemonę (pavyzdžiui, kompiuterį, telefoną ir pan.), vaizdo formatu arba telefonu Pacientui teikiama asmens sveikatos priežiūros paslauga Įstaigos gydytojui ir Pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku (Pacientui neatvykstant į Įstaigą fiziškai);

1.12.5. tiesioginio kontakto paslauga – asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdas, kai asmens sveikatos priežiūros paslauga teikiama Įstaigos gydytojui ir Pacientui kartu fiziškai dalyvaujant Įstaigoje.

1.12.6. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibūdintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

1.13.    Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, esant poreikiui Įstaiga Pacientui užtikrina lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumą:

1.13.1. sudaro sąlygas Pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją;

1.13.2 Jei Pacientas nemoka lietuvių gestų kalbos, sudaro galimybę bendrauti su Pacientu raštu.

2. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

2.1.      Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetiniame puslapyje www.stuburas.lt  ir ant Įstaigos padalinio pagrindinio įėjimo durų bei yra prieinamas susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

3.1.      Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigą telefono skambučiu arba į gydymo centro registratūrą. Taip pat informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje www.stuburas.lt

3.2.      Kreipiantis dėl skubiosios ir būtinosios pagalbos:

3.2.1.   skubioji ir būtinoji medicinos pagalba Pacientams teikiama be eilės;

3.2.2.   skubioji ir būtinoji pagalba teikiama susijusiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

3.2.3.   būtinajai pagalbai siuntimas nereikalingas.

3.3.      Atvykdamas į Įstaigą Pacientas turi turėti asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą, užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), jeigu Pacientą atstovauja Paciento atstovas, papildomai turi būti pateikti Paciento atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai.

3.4.      Pacientui ar jo atstovui:

3.4.1.   pirmą kartą kreipiantis į Įstaigą, pasirinkus konkretų gydytoją  Įstaigai turi būti pateikti 3.3. p. nurodyti dokumentai, Pacientui pateikiama Sutartis gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ ir kiti susiję dokumentai (sutikimai ir pan.), kurie Paciento užpildomi ir pasirašomi;

3.5.      Paciento ar jo atstovų sutikimo nereikia:

3.5.1.   kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti;

3.5.2.   kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo atstovų negalima greitai surasti;

3.5.3.   kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

3.6.      Atlikus visas registravimosi į Įstaigą procedūras, atsakingas Įstaigos darbuotojas supažindina Pacientą ar jo atstovą su Taisyklėmis bei pateikia kitą aktualią informaciją. Pacientas ar jo atstovas susipažįsta su Įstaigoje patvirtintais papildomais dokumentais (sutikimais ir pan.) ir formomis bei jas užpildo ir patvirtina pasirašytinai.

3.7.      Įstaigos padalinių gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (pagal poreikį) Pacientus konsultuoja savo darbo grafikuose numatytomis valandomis.

3.8.    Pacientai registruojami Įstaigos padalinio darbo laiku telefonu, registruojasi patys internetu, el.paštu  info@stuburas.lt arba atvykę į Įstaigą.

3.11.    Pacientui kreipiantis į Įstaigą telefonu, jo tapatybė identifikuojama jam nurodžius vardą, pavardę, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo skaitmenis ir kontaktinius duomenis.

3.12.    Įstaigos registratūros darbuotojai Pacientui pageidaujant registracijos metu suteikia informaciją apie Įstaigoje dirbančius gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.

3.13.    Apie numatytą pirminio ir mokamos paslaugos vizito laiką Pacientui iš anksto primenama trumpąja (SMS) žinute.

3.14.    Pacientas privalo atvykti į Įstaigos padalinį 10 minučių prieš numatytą vizito laiką, nebent yra informuotas iš anksto apie atvykimą anksčiau. Pacientas, pavėlavęs į vizitą daugiau nei 15 min., gali būti nepriimtas.

3.15.    Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja Pacientą ilgiau negu tam Pacientui paskirtas laikas, kiti Pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs Pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Įstaigos padalinio registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą Pacientą informuoja žodžiu.

3.16.    Jei Pacientui yra skirtas konkretus priėmimo teikimo laikas ir Įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su Pacientu.

3.17.    Jei Pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) apie tai pranešti telefonu arba asmeniškai atvykęs į Įstaigos padalinio registratūrą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.

3.18.    Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų Paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie Paciento sveikatos būklę teisingumą.

3.19.    Teikiant ir gaunant informaciją, teikiant paslaugas ar bendraujant tarpusavyje, Įstaigos darbuotojai ir Pacientai bei juos lydintys asmenys turi elgtis dalykiškai ir pagarbiai. Įgyvendinant šiame punkte išdėstytus reikalavimus, Įstaigos darbuotojai privalo dalykiškai išsamiai ir savo kompetencijos ribose atsakyti į  Pacientų ar juos lydinčių asmenų klausimus, suteikti jiems informaciją ir duomenis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, nurodyti, kur Pacientas ar jį lydintis asmuo gali gauti jam reikalingą informaciją ir duomenis, jeigu Įstaigos darbuotojas nėra kompetentingas juos suteikti, padėti Pacientui ar jį lydinčiam asmeniui užpildyti būtinus Įstaigos paslaugoms teikti dokumentus bei esamomis Įstaigoje priemonėmis užtikrinti Pacientų ir jį lydinčių asmenų komfortą. Įgyvendinant šiame punkte nustatytus reikalavimus, Įstaigos darbuotojams ir Pacientams bei juos lydintiems asmenims draudžiama tarpusavio bendravime:

3.19.1, naudoti nenorminę kalbą;

3.19.2. kreiptis į pašnekovą familiariai ar įžeidžiančiai;

3.19.3. grasinti;

3.19.4. kalbėti šaukiant;

3.19.5. naudoti bet kokius asmenis diskriminuojančius argumentus ar palyginimus;

3.19.6. nesilaikyti higienos reikalavimų.

3.20.    Šių Taisyklių 3.19 punkte esančių reikalavimų pažeidimas iš Paciento pusės ar jį lydinčio asmens yra pagrindas Įstaigos darbuotojams sustabdyti paslaugų teikimą ar atsisakyti teikti Pacientui bet kokias paslaugas, jeigu tai negresia Paciento gyvybei ar sveikatai.

3.21.    Prieš pasinaudodamas šių Taisyklių 3.19 punkte nustatyta teise sustabdyti ar atsisakyti Pacientui teikti paslaugas, Įstaigos darbuotojas privalo įspėti Pacientą ar jį lydintį asmenį apie jo pareigą laikytis šių Taisyklių 3.19 punkte nustatytų draudimų ir informuoti Įstaigos Pacientą ar jį lydintį asmenį apie tai, kad dar kartą pažeidus šių Taisyklių reikalavimus, Įstaigos personalas sustabdys arba atsisakys suteikti paslaugas arba nutrauks pradėtų teikti paslaugų teikimą.

3.22.    Jeigu Įstaigos darbuotojai šių Taisyklių 3.19 punkto pagrindu, šių Taisyklių 3.21 punkte nustatyta tvarka įspėjo Pacientą ar jį lydintį asmenį, sustabdė arba atsisakė suteikti arba nutraukė paslaugų teikimą, Įstaigos personalas privalo pasirašytinai apie tai įrašyti Paciento medicininiuose dokumentuose.

3.23.    Jeigu Įstaigos personalas šių Taisyklių 3.19 punkto pagrindu, šių Taisyklių 3.20 punkte nustatyta tvarka sustabdė paslaugų teikimą Pacientui, tai Įstaigos personalas privalo tų paslaugų teikimą atnaujinti tik tada, kai Pacientas ar jį lydintis asmuo raštu pasirašys įsipareigojimą laikytis šių Taisyklių 3.19 punkte nustatytų reikalavimų ir draudimų.

3.24.    Jeigu šių Taisyklių 3.19 punkte nurodytų reikalavimų nesilaiko Įstaigos personalas, Pacientas ar jį lydintis asmuo turi teisę gauti kito Įstaigos personalo darbuotojo ar specialisto aptarnavimą.

4. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1.      Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 1999-12-17 Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1085.

4.2.      Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje nėra teikiamos.

4.3.      Nemokamai teikiama:būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

4.4.      Mokamai teikiama: visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

4.5.      Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos įmonės direktorės patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami Įstaigos kasoje arba, esant poreikiui, pavedimu pagal parengtą išankstinę sąskaitą. Sumokėjus už paslaugas Įstaigos kasoje, Pacientui pateikiamas kasos apmokėjimo kvitas, pagal poreikį išrašoma sąskaita-faktūra.

4.6.      Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įstaigos registratūros darbuotojai (telefonu, el. paštu, atvykus į Įstaigą).

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

5.1.      Pacientų teisės:

5.1.1.   Pacientas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl jam reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

5.1.2.   Pacientas turi teisę būti prižiūrimas savo garbės ir orumo nežeminančiose sąlygose, Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams užtikrinant pagarbų elgesį jo atžvilgiu.

5.1.3.   Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

5.1.4.   Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų ligą, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

5.1.5.   Pacientas turi būti informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.

5.1.6.   Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

5.1.7.   Pacientas turi būti informuojamas apie Taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje.

5.1.8.   Pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik su jo sutikimu/ valios išreiškimu.

5.1.11. gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas Paciento vizito metu įvertina Paciento sveikatos būklę bei numato sveikatos priežiūros planą (įskaitant sveikatos priežiūros tikslus ir laukiamus priežiūros rezultatus), gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas apie tai suprantamai informuoja Pacientą. Sveikatos priežiūros planas suderinamas su Pacientu atsižvelgiant į jo sveikatos priežiūros tikslus (klinikinius ir sveikatos stiprinimo) ir savo sutikimą su planu Pacientas patvirtina sutikimu/ valios išreiškimu;

5.1.12. trečios šalies atstovai (šeimos nariai, globėjai, vertėjai, Įstaigoje mokymosi procese dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir pan.) gali dalyvauti teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Pacientui, tik gavus Paciento sutikimą/ valios išreiškimą;

5.1.13. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;

5.1.14. Pacientas turi teisę sužinoti kito gydytojo specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą;

5.1.15. informacija Pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas specialistas turi paaiškinti Pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;

5.1.16. valstybinės kalbos nemokantis pacientas gali su asmens sveikatos priežiūros specialistais ir kitais Įstaigos darbuotojais bendrauti jam suprantama kalba, atvykus su savo vertėju. Už kvalifikuotą ir tinkamą pateiktos informacijos vertimą atsako Pacientas ir su juo kartu į įstaigą atvykęs vertėjas;

5.1.17. Pacientas turi teisę atsisakyti specifinio gydymo ir (arba) procedūros ir Įstaigos gydytojų komanda turi gerbti Paciento pasirinkimą;

5.1.18. informacija Pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

5.1.19. Pacientui nuo 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai Pacientas negali savo valios išreikšti pats;

5.1.20. nepilnamečiam Pacientui iki 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp Paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;

5.1.21. nepilnametis Pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus;

5.1.22. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;

5.1.23. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Pacientui teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas specialistas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais. Sprendimą gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose;

5.1.24. dėl nepilnamečio Paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio Paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo masto, sprendimus dėl tokių paslaugų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas specialistas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais;

5.1.25. teismo neveiksniu sveikatos priežiūros srityje pripažintam Pacientui atstovauja teisėtas globėjas;

5.1.26. informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento įgaliotam atstovui, Paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu;

5.1.27. teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų Pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis;

5.1.28. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

5.1.29. gydytojai specialistai turi gerbti Pacientų asmens privatumą. Pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);

5.1.30. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su Paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti;

5.1.31. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigos vadovybę raštu, el. paštu: info@stuburas.lt, telefonu 85 272 24 43.

5.1.32. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;

5.1.33. visa būtina informacija Pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo Įstaigoje metu. Informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje.

5.1.34. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įstaiga tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

5.1.35. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

5.1.36. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Pacientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu;

5.1.37. Pacientas turi teisę gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

5.1.38. Pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;

5.1.39. Pacientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

5.1.40. Pacientas turi teisę duomenų apsaugos klausimais kreiptis tiesiogiai į Įstaigą teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (bendruoju Įstaigos el. paštu, žodžiu (bendruoju Įstaigos telefonu). Pacientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įstaiga nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba neproporcingas, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie pacientų, kaip duomenų subjektų, turimas teises bei jų įgyvendinimą Įstaigoje pateikiama Privatumo politikoje, paskelbtoje internetiniame puslapyje www.stuburas.lt, taip pat Privatumo politikoje.

5.1.41. Pacientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti duomenų apsaugos klausimų su Įstaiga.

5.2.      Pacientų pareigos:

5.2.1.   Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;

5.2.2.   Pacientas privalo pasirašytinai (raštu arba elektroniniu parašu) susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

5.2.3.   Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais;

5.2.4.   Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus Pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2.5.   Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu arba elektroniniu parašu;

5.2.6.   Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

5.2.7.   Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;

5.2.8.   Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paciento gyvybei;

5.2.9.   Pacientas turi bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas;

5.2.10. Pacientas privalo laiku sumokėti už mokamas paslaugas pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius;

5.2.11. Pacientas kiek leidžia sveikatos būklė, turi laikytis asmens higienos reikalavimų;

5.2.12. Pacientas turi tinkamai elgtis su Įstaigos įranga ir inventoriumi, tausoti Įstaigos turtą;

5.2.13. Pacientams ir lankytojams draudžiama Įstaigos patalpose ir teritorijoje, be nustatyta tvarka gauto leidimo, filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, Pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;

5.2.14. Pacientai ir ligoninės lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

6.1. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs asmenys į Įstaigą neįleidžiami.

6.2.   Sergantys ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis Pacientai neaptarnaujami.

6.3.   Pacientai su viršutiniais lauko rūbais (paltais, striukėmis) į kabinetus, kuriuose teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, neįleidžiami. Rūbai paliekami Įstaigoje įrengtoje rūbinėje. Už vertingus daiktus, paliktus viršutiniuose rūbuose, Įstaiga neatsako.

6.4.   Dėl veiklos specifikos, Pacientų patekimas į Įstaigą gali būti apribotas, nustatyta kita ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, Pacientai ir Įstaigos lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Pacientai ir Įstaigos lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.

6.5.   Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Įstaigos vadovybė, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, gali apriboti Pacientams teikiamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas apie tai viešai paskelbdama.

6.6.   Pacientams atliekamų procedūrų metu, procedūrų atlikimo patalpoje gali būti tik Pacientas ir procedūrą atliekantys asmens sveikatos priežiūros specialistai, kitiems asmenims (pvz. artimiesiems, kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams) būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kurie kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.

6.7.   Jeigu Pacientui indikuotinos specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ar stacionarinis gydymas, prieš rekomenduojant jį gauti kitose įstaigose, Pacientui arba jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Kai Pacientas, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas Paciento medicinos dokumentuose arba jeigu Paciento atstovas Įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus.

6.8.   Pacientui mirus, Įstaigos darbuotojai vadovaujasi Įstaigoje patvirtinta Pacientų mirčių valdymo ir nagrinėjimo procedūra.

7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.      Pacientas Įstaigai, jeigu, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala. Norėdamas gauti žalos atlyginimą, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl Paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Pacientas turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

7.2.      Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos Paciento teisės, kurias, jo manymu, Įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir Paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu Pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia Paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

7.3.      Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo Įstaigoje dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju Pacientas turi teisę skundą Įstaigai pateikti iš naujo.

7.4.      Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:

7.4.1.   kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;

7.4.2.   skundas parašytas neįskaitomai.

7.5.      Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į VASPVT, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į nurodytas institucijas Pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įstaigos, kurioje, jo manymu, jo teisės buvo pažeistos, sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nepriimamas nagrinėti.

7.6.      Įstaiga, gavusi Paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša Pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

7.7.      Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įstaigos direktorius. Atsakymai į tokius skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti nepateikiami.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

8.1.      Visa informacija apie Paciento buvimą Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Pacientą yra laikoma konfidencialia.

8.2.      Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo, informacija Pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

8.3.      Informacija apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pateikiama Pacientui prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją Pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

8.4.      Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

8.5.      Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems Paciento sveikatos ekspertizę, be Paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti. Kai Pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti.

8.6.      Informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.

8.7.      Informacija telefonu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.

8.8.      Informacija suteikiama Pacientui ir (arba) sutikime nurodytiems asmenims suprantama forma apie Paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.

8.9.      Su nepilnamečio Paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. Gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.

8.10.    Informaciją apie besigydančių Pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, padalinių vedėjai, budintys gydytojai.

8.11.    Po Paciento mirties teisę gauti informaciją apie Paciento, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie Pacientą turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).

9. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

9.1.      Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie Pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) ir atitinkamą – raštišką Paciento sutikimą (pasirašytą raštu arba elektroniniu parašu) Įstaigai. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis, mastas ir jos panaudojimo tikslas.

9.2.      Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį  ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

9.3.      Medicinos dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve.

9.4.      Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) Pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų Paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

9.5.      Pacientas su savo medicinos dokumentais bet kuriuo metu nemokamai gali susipažinti prisijungęs prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (kitaip - ESPBI IS).

9.6.      Pacientui pageidaujant, pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jo lėšomis Įstaiga per 1 darbo dieną parengia ir išduoda Įstaigos patvirtintas Paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus.

9.7.      Be Paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija teikiama:

9.7.1.   sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas Pacientas, atliekama jo sveikatos ekspertizė ar Pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,

9.7.2.   institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

9.7.3.   neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

9.7.4.   teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.7.5.   Konfidenciali informacija šioms institucijoms gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos teisinis prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įstaigos vadovybė.

9.8.      Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant Pacientą konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.

9.9.      Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie Pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu per 5 darbo dienas ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

10. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

10.1.    Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų Įstaigos direktoriaus įsakymų.

10.2.    Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

10.3.    Pacientai ir lankytojai privalo:

10.3.1. Atvykę į Įstaigą, viršutinius lauko drabužius nusirengti ir palikti drabužinėje ar tam skirtoje lauko drabužių vietoje/spintelėje;

10.3.2. vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

10.3.3. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įstaigos darbuotojams;

10.3.4. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

10.3.5. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų;

10.4.    Įstaigos patalpose draudžiama:

10.4.1. laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);

10.4.2. laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;

10.4.3. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

10.4.4. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;

10.4.5. savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;

10.4.6. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;

10.4.7. naudotis vizualiai techniškai netvarkingais asmeniniais elektrotechniniais įrenginiais (atviros dalys, turinčios elektros įtampą, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis ar kištukas). Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrenginių gedimų;

10.4.8. drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį ir jo dalis, valyti juos drėgna pašluoste;

10.4.9. liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie elektrotechninio įrenginio ir įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.), atidarinėti elektros skydelius;

10.4.10.           savavališkai keisti įrenginių ir baldų (išskyrus pacientams ir lankytojams skirtų kėdžių/kušečių) padėties;

10.5.    Pacientai ir lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6.    Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro darbuotojams, pacientams ir lankytojams.
  2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro registratūroje arba interneto svetainėje www.stuburas.lt

Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai tam, kad užtikrintume Jums sklandesnį naršymą svetainėje bei galėtume analizuoti svetainės naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.