PATVIRTINTA
UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro“ direktorės
2016-11-23 įsakymu Nr. 2016/11-23A

STUBURO LIGŲ GYDYMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

 1. UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centras“, kodas 123177562, veikianti adresu – Vytauto g.8 Vilniuje, yra privati antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros – neurologijos, manualinės terapijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos bei kineziterapijos paslaugas teikianti įstaiga.
 2. UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centras“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro“ įstatais.
 3. UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centras“ teikia mokamas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 4. Šių taisyklių privalo laikytis visi UAB „Jono Girskio stuburo ligų gydymo centro“ darbuotojai, pacientai bei lankytojai. Su šiomis taisyklėmis susipažinti galima stuburo gydymo centro registratūroje bei interneto svetainėje stuburas.lt

II. STUBURO GYDYMO CENTRO DARBO LAIKAS

 1. Stuburo gydymo centro darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 20.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
 2. Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis stuburo gydymo centras nedirba.
 3. Stuburo gydymo centras pasilieka teisę  keisti šį darbo laiką. Jeigu darbo laikas keičiamas laikinai, ant pagrindinio įėjimo durų pakabinamas informacinis pranešimas apie laikinai pasikeitusį darbo laiką.
 4. Informaciją apie stuburo gydymo centro darbo laiką galima rasti interneto svetainėje www.stuburas.lt

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į STUBURO GYDYMO CENTRĄ TVARKA

 1. Pacientai, besikreipiantys į gydytoją specialistą, registruojami stuburo gydymo centro registratūroje atvykę asmeniškai arba šiuo telefonu: (8 5) 272 24 43
 2. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą bei kontaktinį telefono numerį. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę.
 3. Laikoma, kad savanoriškai į stuburo gydymo centrą dėl sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad stuburo gydymo centro specialistai jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų gydymo procedūras.
 4. Atvykę į stuburo gydymo centrą asmeniškai, pacientai kreipiasi į registratūrą. Pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą bei kontaktinį telefono numerį. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę.
 5. Asmenys iki 16 metų pirmojo atvykimo metu privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.
 6. Pacientai pas gydytoją ir kt. specialistus priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą  daugiau nei 15 minučių, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 7. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.
 8. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko;
 9. Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

IV. VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) IR MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) stuburo gydymo centre nėra teikiamos.
 2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į stuburo gydymo centrą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”.
 3. Už visas stuburo gydymo centre teikiamas mokamas paslaugas pacientas sumoka gydymo centro registratūroje esančioje kasoje stuburo gydymo centro darbo laiku. Pacientas turi teisę mokėti pavedimu tik jei tokį pageidavimą suderina su įmonės administracija. Stuburo gydymo centras turi teisę atsisakyti priimti mokėjimus pavedimu.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.
 2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 3. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato LR Sveikatos apsaugos ministras.
 4. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 5. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie stuburo gydymo centre teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama stuburo gydymo centro registratūroje bei interneto svetainėje www.stuburas.lt
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 7. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 8. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su stuburo gydymo centro specialistais ir darbuotojais.
 9. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais stuburo gydymo centro darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.
 10. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti gresmę savo ir aplinkinių atžvilgiu. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
 11. Pacientui draudžiama stuburo gydymo centro  teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.
 12. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis stuburo gydymo centro  tarnybinėse patalpose.
 13. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.
 14. Pacientas privalo stuburo gydymo centro  patalpose laikytis viešosios tvarkos principų: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos.
 15. Pacientas privalo tausoti stuburo gydymo centro turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 16. Apie pasikeitusį gyvenamąjį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.
 17. Pacientas gydančiajam gydytojui ar kitam sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiam specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.
 18. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai specialioje stuburo gydymo centro ištyrimo formoje.  Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.
 1. Lankytojai ir/ar pacientai norintys filmuoti ir/ar fotografuoti gydymo centro patalpose privalo tai suderinti su stuburo gydymo centro administracija. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ir/ar fotografuoti gydymo centro patlalpose gali tik raštu informavę administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir stuburo gydymo centro darbuotojo, pacientas gali kreiptis tiesiogiai ar telefonu į gydymo centro vadovą ir žodžiu prašyti išspręsti susiklosčiusią situaciją.
 2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į stuburo gydymo centro vadovą, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. Stuburo gydymo centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
 3. Jeigu paciento netenkina stuburo gydymo centro administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Paciento skundas registruojamas administracijoje.
 5. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA

 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę bei diagnozę pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas, apie tai įrašant ligos istorijoje. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 4. Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 5. Be paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

VIII. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 1. Asmens sveikatos istorijos yra stuburo gydymo centro dokumentai ir yra saugomi jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 2. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas apie jų gydymą, kreipiasi į stuburo gydymo centro registratūrą.
 3. Stuburo gydymo centro medicininių dokumentų išrašai/pažymos lietuvių kalba yra nemokami. Jų vertimas į anglų kalbą yra mokamas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems stuburo gydymo centro darbuotojams, pacientams ir lankytojams.
 2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta stuburo gydymo centro registratūroje arba interneto svetainėje www.stuburas.lt

Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų saugomi slapukai tam, kad užtikrintume Jums sklandesnį naršymą svetainėje bei galėtume analizuoti svetainės naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.